Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
Adresa školyPavlovičova 3, 821 04 Bratislava
Telefón+421 2 433 376 01
E-mailskola@drevarska.sk
WWW stránkadrevarskaba.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jana Mináriková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 61

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. KD10 
I. KD7 
II. KD6 
II. KD6 
II. N0 
III. KD12 
III. KD2 
IV. KD4 
IV. KD11 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPECVZCVMCVTDEJDVKEKLEKOEKNEKOEPEPOETV
I. KD 3,11    2,112,441      
I. KD 3,57    1,862,861      
II. KD 3     2       
II. KD 2,83     1,83       
II. N               
III. KD 31,67    2,17       
III. KD 21,5    2       
IV. KD 3,252,25    2,75       
IV. KD 3,271,82    3       

TriedaFYZGRSCHECHBINFIVTINOKAIKIDKSKKCKONKOCKOCKAJ
I. KD2,67 3,11            
I. KD2,43 3,14            
II. KD  1,83 1,33          
II. KD    1,33      2,67   
II. N               
III. KD 1,92  1     2,42    
III. KD  1 1  1,5       
IV. KD  2    2,75       
IV. KD 2,64        3    

TriedaKNJKresMARMATMTRMODMORNBVNAMNMLNASNOSNAVNEJOBN
I. KD   3,44 2,33   2,67   2,89 
I. KD   2,29  1,43      3,43 
II. KD   3  1,67      3,331,33
II. KD   3 2,17   2,5   31,33
II. N               
III. KD   2,67        2,333,21
III. KD      2      21
IV. KD             3,75 
IV. KD   3,09        2,913,36 

TriedaODPODKODVOCHOPAPísomná časť skúškyPČOZPRNPRAPXASJLSPSSPRSTRSPH
I. KD         2,113,33 1,3  
I. KD         1,573,14 1  
II. KD         1,333,17 1  
II. KD        2 3,33 1,67  
II. N               
III. KD         22,25 1  
III. KD         22 1  
IV. KD    1,75    2,53,5 1  
IV. KD         33,18 1  

TriedaTHKTKOTCCTCKTEKTKDTKRTEATECTEVTČOZUCTÚstná časťUSPVKO
I. KD   3,33     1,78     
I. KD      2,71 3,141,57     
II. KD        2,831,67     
II. KD   2,33    2,52     
II. N               
III. KD        2,51     
III. KD        1,51     
IV. KD        2,752,5     
IV. KD        3,182,64     

TriedaVYTVBNVYZVPRVYPZAEZEAZAF
I. KD   3,11    
I. KD   2,57    
II. KD   2,83   1,5
II. KD   2,67   2,33
II. N        
III. KD       1,75
III. KD       1,5
IV. KD        
IV. KD        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. KD1011431110
I. KD701600000
II. KD602400000
II. KD602400020
II. N000000000
III. KD1214610000
III. KD202000000
IV. KD401300000
IV. KD11001100000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. KD101653165,301308130,8034534,50
I. KD769999,8666394,71365,14
II. KD61019169,83994165,67254,17
II. KD61291215,171066177,6722537,50
II. N000,0000,0000,00
III. KD123550295,833548295,6720,17
III. KD2398199,00398199,0000,00
IV. KD4782195,50779194,7530,75
IV. KD112185198,642141194,64444,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)PFEČ priemerPFEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB114(12/2)57,63%750,00%71434 2,8312
Matematika 1(1/0)23,30%1         
Nemecký jazykB17(6/1)30,83%416,25%4  23 3,605
Praktická časť odbornej zložky 21(18/3)           
Slovenský jazyk a literatúra 21(18/3)53,14%2064,54%201836 2,7818
Teoretická časť odbornej zložky 21(18/3)    2834 2,5317

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 21(18/3)7433 2,1217

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. KD8269 M tvorba nábytku a interiéru 
I. KD8245 M konzervátorstvo a reštaurátorstvodrevorezieb
II. KD8264 6 konzervátorské a reštaurátorské prácedrevo
II. KD8269 6 tvorba nábytku a interiérukonštrukcia a tvorba nábytku a interiéru
II. N3347 4 00 drevárska a nábytkárska výroba 
III. KD8269 6 tvorba nábytku a interiérukonštrukcia a tvorba nábytku a interiéru
III. KD8264 6 konzervátorské a reštaurátorské prácedrevo
IV. KD8264 6 konzervátorské a reštaurátorské prácedrevo
IV. KD8269 6 tvorba nábytku a interiérukonštrukcia a tvorba nábytku a interiéru

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2012/2013, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Informatika, internet13 Ing. Tatiana Zeleiová
Konverzácia v anglickom jazyku8 Mgr. Zita Kubalcová
Konverzácia v nemeckom jazyku 15 Bc. Andrea Lechmanová
Literárny krúžok8 Mgr. Eva Složková
Modelovanie, rezbárstvo4 Mgr. Martin Bubák
Navrhovanie interiérov0 Vlasta Hlôšková, akademická mal.
Turistika a športové hry13 Mgr. Zita Kubalcová
Vybrané kapitoly z odboru13 Ing. Anna Babčanová
Výtvarná príprava7 Mgr. Jaroslava Hoborová

Záver

Vypracoval: Mgr. Jana Mináriková

V Bratislave, 18. júla 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
    Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
  • škola: +421 2 43 33 76 01, školský internát: +421 2 433 388 09, dielne Galvaniho ul.: +421 02 43 42 09 33

Fotogaléria